Формування бізнес-моделі стратегічного консалтингу в системі управління інноваційним розвитком

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Show simple item record

dc.contributor.author Кленін, Олег Володимирович
dc.date.accessioned 2017-05-25T09:01:37Z
dc.date.available 2017-05-25T09:01:37Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://eir.pstu.edu/handle/123456789/13491
dc.description Кленін, О. В. Формування бізнес-моделі стратегічного консалтингу в системі управління інноваційним розвитком / О. В. Кленін // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property: збірник наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2016. – Вип. 14. – С. 11–20. uk
dc.description.abstract В статті розглянуто позицію консалтингової діяльності у процесі аналізу методологічних аспектів ресурсного підходу. Встановлено, що за даним підходом можливо розподіляти ресурси консалтингової компанії за чіткою логіко-структурною схемою. Доведено, що за логіко-структурною схемою процес створення цінностей консалтинговою компанією не є окремим за вартістю та компетенціями, а визначається як взаємопов’язаний процес. Обидві цінності, що в подальшому розглядаються як конкурентні переваги, є важливими в системі управління інноваційним розвитком як самої консалтингової компанії так і підприємства-замовника її послуг. Для ідентифікації споживчої цінності, розглянуто основи формування бізнес-моделі стратегічного консалтингу за сучасними концепціями інноваційного розвитку Проведено аналіз концепцій бізнес-моделей. Встановлено, що в основі процесу формування бізнес-моделі стратегічного консалтингу лежить ресурсна концепція, зокрема ресурсно-орієнтованний та вартісно-орієнтований підхід до управління. Автором запропоновано концептуальну бізнес-модель стратегічного консалтингу в системі управління інноваційним розвитком, яка ґрунтується на концепції інноваційного розвитку, ланцюга цінностей та організаційної моделі консалтингового бізнесу за ключовими бізнес-процесами. За авторським розумінням бізнес-модель стратегічного консалтингу є концептуальним положенням, у якому описується процес перетворення знань і технологій в цінність з метою забезпечення інноваційного розвитку підприємства-замовника, щодозволить отримувати цінності. Доведено, що для ефективності бізнес-моделі важливим є урахування наступних бізнес-процесів: визначення ринкового продукту (пропозиція споживчої цінності на окремому сегменті ринку), управління замовленням (механізм комерціалізації за моделлю отримання доходів), управління продажем (конкурентна стратегія та стратегія інноваційного розвитку). uk
dc.description.abstract В статье рассмотрены позицию консалтинговой деятельности в процессе анализа методологических аспектов ресурсного подхода. Установлено, что по данному подходом возможно распределять ресурсы консалтинговой компании по четкой логико-структурной схеме. Доказано, что при логико-структурной схеме процесс создания ценностей консалтинговой компанией не является отдельным по стоимости и компетенциями, а определяется как взаимосвязанный процесс. Обе ценности, в дальнейшем рассматриваются как конкурентные преимущества, являются важными в системе управления инновационным развитием как самой консалтинговой компании так и предприятия-заказчика ее услуг. Для идентификации потребительской ценности, рассмотрены основы формирования бизнес-модели стратегического консалтинга по современным концепциям инновационного развития Проведен анализ концепций бизнес-моделей. Установлено, что в основе процесса формирования бизнес-модели стратегического консалтинга лежит ресурсная концепция, в частности ресурсно-ориентированный и стоимостные-ориентированный подход к управлению. Автором предложена концептуальная бизнес-модель стратегического консалтинга в системе управления инновационным развитием, основанной на концепции инновационного развития, цепи ценностей и организационной модели консалтингового бизнеса по ключевым бизнес-процессами. По авторскому пониманием бизнес-модель стратегического консалтинга является концептуальным положением, в котором описывается процесс преобразования знаний и технологий в ценность с целью обеспечения инновационного развития предприятия-заказчика, что позволит получать ценности. Доказано, что для эффективности бизнес-модели важным является учет следующих бизнес-процессов: определение рыночного продукта (предложение потребительской ценности на отдельном сегменте рынка), управление заказом (механизм коммерциализации по модели получения доходов), управления продажами (конкурентная стратегия и стратегия инновационного развития).
dc.description.abstract In the article was considered position of consulting activity in the analysis process of methodological aspects of resource approach. It was set that according to this approach it was possible to divide resources of consulting company on a clear logframe. It was proved that according to logframe a process of value creation by consulting company was not separate on a cost and competences, but determined as an interrelated process. Both values that in future will be examined as competitive advantages are important in the system of management of innovative development both for a consulting company so for enterprise-customer of services. For identification of consumer value was considered the bases of business model forming of strategic consulting according to modern conceptions of innovative development. Was conducted analysis of business models. Was set that business model forming of strategic consulting process is based on resource – oriented and the cost-oriented management approaches. By the author was proposed conceptual business model of strategic consulting in the system of management of innovative development by innovative development that was based on conception of innovative development, chain of values and organizational model of consulting business according to key business processes. In the author`s opinion business model of strategic consulting is conceptual position, in which is described process of knowledge transformation and technologies in a value with an aim to provide innovative development of enterprise-customer that will allow to receive values. It was proved that for business model efficiency was important taking into account the next business processes: determination of market product (supply of consumer value in separate market segment), order management (mechanism of commercialization according to model earning profit), sales management (competition strategy and strategy of innovative development).
dc.language.iso uk uk
dc.title Формування бізнес-моделі стратегічного консалтингу в системі управління інноваційним розвитком uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record