Соціальний туризм та його залучення в діяльності ДВНЗ «ПДТУ» (на прикладі паломницького туру Приазов'ям Донецької області)

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Show simple item record

dc.contributor.author Крапівіна, Галина Олексіївна
dc.contributor.author Іванов, Віталій Андрійович
dc.date.accessioned 2018-11-06T07:04:59Z
dc.date.available 2018-11-06T07:04:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eir.pstu.edu/handle/123456789/19643
dc.description Крапівіна, Г. О. Соціальний туризм та його залучення в діяльності ДВНЗ «ПДТУ» (на прикладі паломницького туру Приазов'ям Донецької області) / Г. О. Крапівіна, В. А. Іванов // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2018. – Вип. 1. – С. 31–38. – (Серія : Соціально-гуманітарні науки та публічне адміністрування) uk
dc.description.abstract В статті досліджуються умови для подорожей пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни і праці, школярів, молоді та будь-яких інших громадян, яким держава, державні та недержавні фонди, інші організації надають соціальну підтримку. А також визначається специфіка соціального туризму та можливості його залучення в діяльності ДВНЗ «ПДТУ». Соціальний туризм визначається як будь-який вид туризму (пізнавальний, курортний, екологічний, сільський тощо), витрати на який повністю або частково оплачуються туристу з фінансових джерел, призначених на соціальні потреби. Визначеноконцепцію соціального туризму та його основні принципи: забезпечення відпочинку кожного члена суспільства через залучення долав туристів людей з низьким рівнем доходу; субсидування туристичних подорожей малозабезпечених громадян; участь державних і громадських структур в розвитку соціального туризму. Показано, що центральна проблема соціального туризму полягає в пошуку джерел його фінансування, а при наявності таких - в системі сумлінного розподілу фінансових коштів серед незаможних категорій осіб, які мають з тих чи інших критеріїв переважне право на пільги в ньому. Доведено, що в світі та в Україні соціальний туризм представлений вкрай слабо, а пряме його фінансування державою в більшості країн світу не передбачено. Визначено суттєві недоліки соціального туризму. Показано один з маршрутів соціального туризму, як студенти ДВНЗ «ПДТУ» розробляли в межах навчання організаторів туристичної діяльності на кафедрі туризму. uk
dc.description.abstract The article explores the conditions for travel of pensioners, invalids, veterans of war and labor, schoolchildren, youth and any other citizens to whom the state, state and non-state funds, and other organizations provide social support. It also defines the specificity of social tourism and the possibility of its involvement in the activities of the Priazov State Technical University.Social tourism is defined as any kind of tourism (cognitive, resort, ecological, rural, etc.),н the cost of which is fully or partially paid to a tourist from financial sources for social needs. The concept of social tourism and its main principles are defined: providing of recreation of every member of society through attracting people with low income to the ranks of tourists; subsidizing of tourist trips of low-income citizens; participation of state and public structures in the development of social tourism. It is shown that the central problem of social tourism is to find sources of its financing, and if there are such - in the system of conscientious distribution offinancial resources among the poorer categories of persons who have the preferential right to privileges in one or another criterion. It is proved that in the world and in Ukraine social tourism is extremely poorly presented, and direct funding by the state in most countries of the world is not foreseen. The essential disadvantages of social tourism are determined. One of the routes of social tourism is shown, as students of the secondary schools of the Priazov State Technical University were developed within the framework of the training of tourism organizers at the Department of Tourism.
dc.language.iso uk uk
dc.title Соціальний туризм та його залучення в діяльності ДВНЗ «ПДТУ» (на прикладі паломницького туру Приазов'ям Донецької області) uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record