Замкнутая фильтровентиляционная система по нейтрализации и локализации сварочного аэрозоля при наплавке

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Show simple item record

dc.contributor.author Логвинов, Юрий Викторович
dc.date.accessioned 2019-01-25T08:13:56Z
dc.date.available 2019-01-25T08:13:56Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eir.pstu.edu/handle/123456789/20461
dc.description Логвинов, Ю. В. Замкнутая фильтровентиляционная система по нейтрализации и локализации сварочного аэрозоля при наплавке / Ю. В. Логвинов // Наука та виробництво : зб. наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2018. – Вип. 19. – С. 32–37. de
dc.description.abstract В статье рассмотрены вопросы создания замкнутой фильтровентиляционной системы по локализации и нейтрализации сварочного аэрозоля при наплавке согласно международным требованиям по выбросу в атмосферу вредных веществ. Цель статьи - провести исследования по созданию замкнутой фильтровентиляционной системы выявить оптимальные технические решения и предложить решение как избавится от ТССА и ГССА значительно улучшить условия труда при наплавке. Необходимо не просто уловить СА, а отфильтровать в замкнутой системе, очистить и подать отфильтрованный чистый воздух в зону наплавки, при этом не должны быть нарушены технология и металлургические свойства процесса наплавки с учетом международных стандартов ISO и требований и нормативов Евросоюза. de
dc.description.abstract У статті розглянуті питання створення замкнутої фільтровентиляційної системи по локалізації і нейтралізації зварювального аерозоля при наплавленні згідно міжнародним вимогам по викиду в атмосферу шкідливих речовин. Мета статті - провести дослідження по створенню замкнутої фільтровентиляційної системи виявити оптимальні технічні рішення і запропонувати рішення як позбавиться від ТССА і ГССА значно поліпшити умови праці при наплавленні. Необхідно не просто уловити СА, а відфільтрувати в замкнутій системі, очистити і подати відфільтроване чисте повітря в зону наплавлення, при цьому не мають бути порушені технологія і металургійні властивості процесу наплавлення з урахуванням міжнародних стандартів ISO і вимог і нормативів Євросоюзу. Пропонований пристрій простий і надійний в експлуатації. Замкнута фільтровентиляційна система складається з 3-х фільтрів: - механічний; - електричний; - хімічний (сорбційний). На першій стадії за допомогою сітчастого металевого елементу (сита), що фільтрує, уловлюють великі частки. На другій стадії використовують ультразвукову коагуляції. Суть ультразвукової коагуляції в попередньому укрупненні аерозольних часток, що полегшують їх уловлювання за допомогою звичайних сит. Основними елементами електрофільтру є короніруючий і осадітельний електроди. Робота будується на новій концепції очищення зварювального аерозоля (СА) що дозволяє використати обмежену кількість повітря за рахунок багатократного його прокачування по замкнутій системі вентиляції, яка відповідає вимогам по викиду в атмосферу шкідливих речовин. Уперше розглянуті питання розробки новітніх технологій по локалізації і нейтралізації зварювального аерозоля при наплавленні згідно з вимогами по викиду в атмосферу шкідливих речовин по Кіотському протоколу. Нову технологію очищення СА, яке відповідає вимогам по викиду в атмосферу шкідливих речовин згідно Кіотського протоколу в результаті застосування замкнутої системи вентиляції, забезпеченої потрійній фільтрацієй, при якій шкідливі речовини не викидаються в атмосферу, а нейтралізуються. Запропоновано практичне рішення питань.
dc.description.abstract In the article the considered questions of creation of filroventiltor close system are for localizations and neutralizations of welding aerosol at nаplаvlеnі concordantly - to the requirements on extrass in the atmosphere of harmful substances. Aim of the article - to undertake a study on creation of filroventiltor close system to educe optimal technical decisions and offer solution as will get rid from ТСZА and GСZА considerably to improve the terms of labour at nаplаvlеn. It is necessary it is not simple to catch ZА, but filter in close system, clean and give the filtered clean air in the zone, here technology and metallurgical properties of process of nаplаvlеn must not be broken taking into account the international standards of ISO and requirements and norms of European Union. The offered device is simple and reliable in exploitation. Reserved the filroventiltor system consists of 3х filters: - mechanical; - electric; - chemical. On the first stage by means of the reticulated metallic element (sito) that filters, catch large stakes. On the second stage coagulations use ultrasonic. Essence of ultrasonic coagulation is in previous enlargement of aerosol parts that facilitate their catching by means of ordinary sit. . Work is built on new conception of cleaning of welding aerosol of (ZА) what allows to use a limit amount of air due to his frequent on close system of ventilation, that answers requirements on extrass in the atmosphere of harmful substances. First considered questions of development of the newest technologies for localizations and neutralizations of welding aerosol atnаplаvlеn according to requirements on extrass in the atmosphere of harmful substances on Kyoto protocol. NT of cleaning of ZА, that answers requirements on extrass in the atmosphere of harmful substances in obedience to Kyoto protocol as a result of application of close system of ventilation, provided triple filrotor, at that harmful substances are not thrown out in an atmosphere, but neutralized. The sanitary-hygenic state of workplace of наплавщика gets better considerably. Practical solution of questions offers.
dc.language.iso ru de
dc.title Замкнутая фильтровентиляционная система по нейтрализации и локализации сварочного аэрозоля при наплавке de
dc.type Article de


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record