Модель определения степени соответствияразработчика проекту

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Show simple item record

dc.contributor.author Мироненко, Дмитрий Сергеевич
dc.contributor.author Ангелова, Д. В.
dc.date.accessioned 2020-02-10T13:05:45Z
dc.date.available 2020-02-10T13:05:45Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24864
dc.description Мироненко, Д. С. Модель определения степени соответствияразработчика проекту / Д. С. Мироненко, Д. В. Ангелова // Наука та виробництво : зб. наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2019. – Вип. 20. – С. 229–234. de
dc.description.abstract В статье приводится описание существующих методов выбора персонала на проект. Для определения критериев оценки разработчиков был проведен опрос среди практикующих менеджеров проектов. Были выбраны следующие критерии: квалификация разработчика, опыт решения нетипичных задач, соблюдение дедлайнов, сложность проекта. Так как входные переменные представлены лингвистическими переменными предложено использовать систему нечеткого вывода. Для вычисления степени соответствия разработчика проекту используется алгоритм Мамдани. Для вычисления активизации подзаключений предложено использовать формулу average-активизации. de
dc.description.abstract У статті наводиться опис моделі розрахування ступеня відповідності розробника проекту. Актуальність роботи визначається тим що менеджеру проектів майже кожен день доводиться обирати розробників для виконання завдання. Вибір необхідно робити на основі несистематизованих даних у великому обсязі. Тому ця робота потребує автоматизації. У статті представлені існуючі способи і методи вибору персоналу на вакансію або проект. Метою статті є побудова моделі обчислення ступеня відповідності розробника проекту. Дана модель може бути застосована в подальшому в системах підтримки і прийняття рішення щодо вибору персоналу. Для визначення критеріїв оцінювання було проведено опитування практикуючих менеджерів проектів. Були описані основні критерії оцінювання, а саме кваліфікація розробника, досвід з вирішення нетипових завдань, дотримання дедлайнів, складність проекту. Через те, що ці критерії є якісними оцінками, то необхідно використовувати системи нечіткого виводу. Запропоновано викостання алгоритму Мамдані. База правил складається із сорокадвох правил. Для обчислення активізації підвисновків запропоновано використовуватиформулу average-актівізації. Розроблена модель дозволить визначати ступінь відповідностірозробника проекту. Використання даної моделі у системі підтримки і прийняття рішень полегшить менеджеру проектів аналіз інформації про показники кожного з розробників і посприяє ухваленню найбільш раціонального управлінського рішення, що в свою чергу прискорить процес старту проекту. Проведений експеримент, у якому порівнювалися рішення, які прийняла система, із рішеннями, які прийняли практикуючі менеджери проектів, показав низький коефіцієнт помилки, отже можна зробити висновок, реалізована система підтримки і прийняття рішення впоралася з поставленими перед нею задачами.
dc.description.abstract The article describes the model for determining the degree of compliance of the projectdeveloper. The relevance of the work is determined by the fact that the project Manager almost every day have to choose the developers to perform the task. The choice should be made on the basis of unsystematic data in a large volume. Therefore, this work requires automation. The article presents the existing methods and methods of personnel selection for a vacancy or project. Thepurpose of the article is to build a model for calculating the degree of compliance of the projectdeveloper. This model can be applied in the future in the systems of support and decision-making onthe choice of personnel. To determine the evaluation criteria, a survey of project managers was conducted. The main evaluation criteria were described, namely the qualification of the developer, experience in solving atypical tasks, compliance with deadlines, the complexity of the project. Sincethese criteria are qualitative assessments, it is necessary to use fuzzy inference systems. It isproposed to use the algorithm Mamdani. The rule base consists of forty-two rules. It is proposed to use the average-activation formula to calculate the activation of the subtopics. The developed model will determine the degree of compliance of the project developer. The use of this model in the system of support and decision-making will facilitate the project Manager's analysis of information on the performance of each of the developers and will contribute to the adoption of the most rational management decision, which in turn will accelerate the project start process. An experiment was conducted in which the decisions taken by the system were compared with the decisions taken by Project Managers, showed a low error rate, therefore it can be concluded that the system of support and decision-making coped with the tasks set to it.
dc.language.iso ru de
dc.title Модель определения степени соответствияразработчика проекту de
dc.type Article de


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record