Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки : збірник наукових праць

DSpace/Manakin репозиторій

Електронний інституційний репозиторій

Приазовського державного технічного університету

Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки : збірник наукових праць

Кількість матералів: 660

Для перегляду всіх матеріалів оберіть вигляд представлення даних:

 

У збірнику публікуються результати теоретичних та експериментальних досліджень вчених ПДТУ та провідних спеціалістів у галузі економічних наук, показаний їх внесок у розвиток науки та сучасних технологій.
The collection publishes the results of theoretical and experimental research by PSTU scientists and leading specialists in the field of economic sciences, shows their contribution to the development of science and modern technologies.

Збірник входить до переліку наукових видань (Наказ МОН України від 16.05.2016 № 515 (Додаток 12), в якому можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.
The collection is included in the list of scientific publications (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 16.05.2016 No. 515 (Appendix 12), in which the main results of dissertations can be published.

Публікації видання зберігаються на офіційному сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
The publications are kept on the official website of the National Library of Ukraine named after V.I. Vernadsky.

Рік заснування: 1995, до 2000 року збірник мав назву "Вестник Приазовского технического университета"
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ N 17949-6799 Р від 21.06.2011
Year of foundation: 1995, until 2000 the collection was called "Bulletin of Priazovsky Technical University"
Certificate of state registration КВ N 17949-6799 Р from 21.06.2011

Періодичність: 2-4 рази на рік
Periodicity: 2-4 times a year

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Language of publication: Ukrainian, Russian, English (mixed languages)

Засновник: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Founder: State Higher Educational Institution "Pryazovskyi State Technical University"

Головний редактор: Волошин В'ячеслав Степанович, доктор технічних наук, професор
Chief Editor: Vyacheslav Voloshyn, Doctor of Technical Sciences, Professor

Заступники головного редактора: Белопольський Микола Григорович, доктор економічних наук, професор, Хаджинова Олена Вікторівна, доктор економічних наук
Deputy Chief Editor: Belopolskiy Mykola, Doctor of Economics, Professor, Olena Khadzhynova, Doctor of Economics

Відповідальний секретар: Капранова Лариса Григорівна, кандидат економічних наук, доцент
Executive Secretary: Larysa Kapranova, Candidate of economic sciences, associate professor

Адреса редакції: Деканат економічного факультета, каб. 9.105, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», вул. Університетська, 7, Маріуполь, Україна, 87500
Тел.: (0629) 446346; 0982589447; 0669161537
Editorial address: Dean's Office of the Faculty of Economics, the cabinet 9.105, State Higher Educational Institution "Pryazovskyi State Technical University", Universitetskaya Street, 7, Mariupol, Ukraine, 87500
Phone number: (0629) 446346; 0982589447; 0669161537

Вартість публікації складає 600 грн. з урахуванням підготовки видання до друку, отриманням індексу DOI для кожної статті та без урахування розсилки через кур’єрську доставку «НОВА ПОШТА».
Реквізити:
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
р/р 31253279105734
в ДКСУ м. Київ
МФО 820172
ОКПО 02070812
Призначення платежу: ФІО, організаційний внесок за публікацію статті у фахових економічних виданнях.

Email:


Збірник наукових праць внесено:
The collection of scientific works is included:

- International Scientometric Database (Poland)

ICI JOURNALS MASTER LIST Detailed Report for 2016

ICV 2014: 41,58

ICV 2015: 47,86

ICV 2016: 58,63

- the database WorldCat


Official site of the collection:


До уваги автора: вимоги до оформлення статей
Attention author: Requirements for the articles

Перевіряємо роботи на плагіат за допомогоюКолекції цього розділу

Останні 5 доданих матеріалів